Personvernerklæring – Næringsmegleren

Eiendomsnytt

Følg med på Eiendomsnytt. Vårt webinar med nyheter fra bransjen. Følg med for nye episoder. Trykk her for å se mer.

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS

Sist oppdatert: 21. mars 2019

Ditt personvern er viktig for Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS ble etablert i 2001 og består av syv medarbeidere. Selskapet er Sørlandets største eiendomsmegler som utelukkende fokuserer på næringseiendom. Kontoret ligger i Kristiansand, men vårt geografiske nedslagsfelt er hele Agder.

Daglig leder i Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS.

Vår behandling av personopplysninger

Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

• Gjennomføring av løpende oppdrag knyttet til eiendomsmeglingsvirksomhet, som blant annet innebærer behandling av personopplysninger om kunder, interessenter og kjøpere for å oppfylle avtale om salg/utleie av eiendom/aksjeselskap.

• Behandling av personopplysninger for å markedsføre Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS` tjenester.

• Gjennomføring av lovpålagte rettslige forpliktelser, for eksempel kundekontroll etter hvitvaskingsloven.

• Gjennomføring av kurs/konferansevirksomhet arrangert av Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi har rutiner internt for sletting av personopplysninger når vi ikke lenger har behov for disse.  Personopplysninger som er offentlig tilgjengelig (eks. navn og adresse) vil normalt ikke bli slettet.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil ikke dele dine personopplysninger med andre med mindre dette er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor offentlige myndigheter, eller for gjennomføring av det oppdrag du er part i.

Bruk av databehandlere

Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS inngår særskilte databehandleravtaler med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS lagres digitalt på servere i Norge og Europa. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.  Informasjon som lagres lokalt er sikret på betryggende måte.

Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers tilgjengelighet og integritet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi gir opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant for å fremme bevissthet om våre retningslinjer og rutiner for personvern.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.  Unntatt fra dette er sletting av opplysninger som vi etter gjeldende lovgivning er forpliktet til å oppbevare.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til post@naringsmegleren.no eller eventuelt per post til Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS, Pb. 629, 4665 KRISTIANSAND.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Personvernkoordinator:

Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS har utnevnt en egen personvernkoordinator som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Har du noen spørsmål eller innsigelser til Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS` behandling av personopplysninger, send en e-post til personvernkoordinator Sylvi Birkeland; sylvi@naringsmegleren.no.

Endringer:

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.