TEK 10 – En smakebit

Den byggtekniske forskriften  – og veiledningen til denne (TEK 10) –  til den nye Plan- og bygningsloven av 2008 trådte i kraft 01.07.2010.  Vi har spurt siv.ark. Jan Tørres B. Grønningsæter i TBG arkitekter AS om hjelp for å få oversikt over noen av momentene som er verdt å merke seg for utbyggere av næringseiendom:

Den stiller offentligrettslige krav som skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god estetisk kvalitet, tekniske krav til sikkerhet, helse og miljø, og brukbarhet. Frem til 01.07.2011 var det en overgangsperiode da man, med enkelte unntak, kunne velge om et byggeprosjekt skulle følge den gamle forskriften TEK 07.

Med tanke på næringsbygg er det viktige justeringer i den nye forskriften på følgende områder; opplistingen nedenfor er ikke uttømmende:

Energikrav

Endringene i forhold til energikrav i TEK07 er ikke så dramatiske, men noe skal man merke seg, enten man velger å planlegge ut fra Tiltaksmodellen (handler i prinsippet om å oppfylle en serie enkelttiltak uavhengig av byggets form) eller Rammekravsmodellen (det utføres en energiberegning av bygget som dokumenterer at byggets netto energibruk er innenfor eller lavere enn rammekravet for den aktuelle bygningstype. Byggets form og plassering påvirker vurderingen):

 • Alle bygg skal energimerkes (klassifisering i henhold til energibruk). Her vil valg av energikilder (fjernvarme), isolasjon av kuldebroer, (generelt krav om 10cm i dekkeforkanter), oppnådd lufttetthet i yttervegger, gjenvinning av varme i ventilasjonsluften og grad av kjølebehov ha betydning for hvor godt et bygg kommer ut.
 • Det er ikke tillatt å installere oljefyr som primær oppvarmingskilde
 • Varmegjenvinningsgraden er øket fra 70% til 80% (unntak der varmegjenvinning kan føre til forurensning / smitte)
 • Økte krav til U-verdi på dører og vinduer når arealet av disse overstiger 20% av oppvarmet bruksareal (BRA).
 • Krav til isolering av bygningens rørsystem for oppvarming for å hindre unødig varmetap.
 • Krav til at en vesentlig del av netto varmebehov skal kunne dekkes av annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet (min. 60 % av netto varmebehov i bygg over 500 m2 og 40 % i bygg under 500 m2) Varmekilder kan være bioenergi, solvarme, fjernvarme etc med det fellestrekk at systemene krever opplegg for vannbåren varme, som uansett vil være fordelaktig med hensyn på å kunne variere varmekilde i bygningens levetid.

Universell utforming og tilgjengelighet

 • Arbeidsbygning skal være universelt utformet.
 • Næringsbygg med to etasjer eller mer skal ha heis. Størrelsen på heisstolen avhenger av etasjeantallet, og for bygg med min. 3 etasjer må minst en heisstol være 1,1×2,1m. Det er skjerpede krav til kommunikasjonsveier, bruk av kontrasterende farger og overflater, og generell brukbarhet, det vil si at bygg skal kunne endre bruk, det skal være rullestoltilpassede toalett i alle etasjer m.v. Det er vanskeligere å få dispensasjon fra forskriftskrav om universell utforming. Også uteområder skal oppfylle krav til universell utforming. Gangadkomst skal være trinnfri.

Brann, miljø og sikkerhet

 • Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteribackup.
 • Alt glass i vegger og dører under 80 cm over gulv skal være sikkerhetsglass
 • Krav til radonsperre og tilrettelegging for trykksetting i grunnen. Lekkasjevarsler og automatisk vannavstengning i rom med vanninnstallasjon som ikke har sluk.
 • Krav til utarbeidelse av avfallsplan og til dokumentasjon av avfallshåndtering for tiltak av en viss størrelse (f.eks. nybygg over 300 m2 eller riving av bygg på mer enn 100 m2).

Det er verdt å merke seg at Direktoratet for byggkvalitet  (DiBK – tidl. Statens byggtekniske etat) stadig gjør endringer og oppdateringer av byggteknisk forskrift og veiledningen til denne, sist 30.03.12, så det anbefales å følge med. Forskriften gjelder også ved tiltak på eksisterende byggverk, og kravene i TEK skal endres minimum hvert 5.år. Utbyggere må også sette seg inn i Byggherreforskriften som fastsetter de pliktene man som byggherre har gjennom hele byggeprosessen for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen blir ivaretatt.

Man kan av og til merke litt frustrasjon i bransjen rundt stadig nye og strengere krav, men det skyldes, hvis det kan være en trøst, at bevisstheten rundt energibruk og miljø er økende. Bygninger har til alle tider vært utrykk for verdisyn og et bilde på det samfunnet og den tid de oppstår i.