Tålmodigheten er slutt!

I 2010 ble energimerkeforskriften innført.  Den inneholder bl.a. regler for utarbeiding av energiattest og energimerking av bygg. Flere av våre kunder har tatt dette på alvor, men det er fremdeles mange som ikke har satt seg inn i reglene.   Frem til nå har NVE vært tålmodig med gårdeierne, men nå mottar vi signaler om at tålmodigheten er slutt.  NVE går nå i gang med tilsyn og kontroll av forskriftene og vil bruke bøter som sanksjon mot gårdeiere som ikke tar energimerkeforskriften på alvor.

 

Hvilke bygg er omfattet av forskriften?

Vi kan ikke gå i detalj her, men nevner at alle eksisterende næringsbygg med bruksareal på mer enn 1.000 kvm, samt alle nye næringsbygg er omfattet av forskriften og skal ha energiattest.  Det samme gjelder alle bygg/lokaler som skal selges eller leies ut.  Det siste innebærer også at det i forbindelse med alle utleie- og salgsprospekter skal fremlegges energiattest fra eier.  Vi som eiendomsmeglere er pliktig til å bidra til å formidle informasjonen til mulige leietakere/kjøpere.  Det er ikke mulig å avtale seg bort fra eiers forpliktelser i denne forbindelse.

 

Verdiøkning for eier?

Mange gårdeiere har vist begrenset eller liten forståelse og interesse for forskriften og de kostnadene som pålegges gårdeierne som følge av den.  Vi er imidlertid av den oppfatning at arbeidet med energiattest er en god anledning for gårdeier til å sette energiøkonomisering på dagsorden.  God energiøkonomi er god økonomi for både utleier og leietaker.  I tillegg er stadig flere bedrifter opptatt av å bygge opp en tydelig miljøprofil.  Enkelte leietakere utrykker også betalingsvillighet for å få lokaler i miljøvennlige bygg.  Internasjonalt er det en trend at større investorer betaler bedre for bygg med god energiattest og klar miljøprofil.  Interessant er det også at for eksempel banker melder at man vurderer risikoen ved utlån til investeringer i næringseiendom som lavere ved investeringer i miljøvennlige bygg, en vurdering som kan gi lavere rentekostnader for eier.

 

Det er altså ikke bare trusselen om bøter som bør gi gårdeiere insentiver til å ta arbeidet med energiøkonomisering på alvor.  Ønsker du mer informasjon om temaet så ta gjerne kontakt med oss.

 

Energimerkeforskriften kan du lese her.