Nytt år, nye muligheter

I Næringsmegleren følger vi eiendomsmarkedet på Sørlandet tett. Dessverre finnes det ingen offentlig statistikk over utviklingen i næringseiendom på Sørlandet. Vi har derfor siden starten i 2001, min. 2 ganger i året vurdert utviklingen i markedet og benyttet dette i statistikk. Dette har gitt oss en god oversikt og utviklingstrekk, og ett bedre grunnlag for å synse om trender og gi råd til våre kunder. Dagens Næringsliv benytter bl.a. input fra oss i sin halvårlige oversikt over utviklingstrekk kysten rundt.

2011 utviklet seg bedre enn vi fryktet i 2010. De første månedene fortalte barometer i næringslivet om tro på økt omsetning og vilje til å ansette flere mennesker.  Vi antar at det var denne økte optimismen som ga seg utslag i noe høyere etterspørsel etter lokaler. Imidlertid bygges det igjen flere nye bygg slik at tilbudet av f.eks. kontorlokaler fortsetter å øke.  Dette medførte at leieprisene for kontorlokaler i all vesentlighet forble uendret gjennom 2011.  Vi har også det siste året månedlig vurdert hvor mange kvm næringslokaler som tilbys i markedet.  Denne oversikten forteller oss at ledigheten i kontorlokaler ikke ble redusert gjennom 2011.

I september 2010 ansatte vi Morten O. Hellenes som retailansvarlig.  Hans arbeid har gitt gode resultater og i 2011 leide vi ut flere butikk- og restaurantlokaler i Kvadraturen. Leieprisene for butikklokaler i Markensgaten har falt betydelig de siste årene.  Vi synes imidlertid at utleierne raskt har akseptert ett nytt prisleie og vi håper at det meste av prisfallet nå er tatt.

Antall transaksjoner økte i 2011 i forhold til 2010 som var ett bunnår i så måte.  Utviklingen i Oslo og andre større byer gir oss tro på at denne utviklingen vil fortsette i 2012. Solide kjøpere får nødvendig finansiering, samtidig virker det som om det er mer samsvar mellom selgers forventning og kjøpers oppfatning av riktig pris.

2012 byr på utfordringer hverken vi eller våre kunder er herre over. Uro i internasjonal økonomi kan fort smitte over i pessimisme også i det lokale næringsliv.  Samtidig registrerer vi med glede at oljeservicebransjen på Sørlandet stadig sikrer seg nye store kontrakter.  Disse vil utvilsomt gi store ringvirkninger for det lokalet næringslivet. Vi gleder oss også over at butikkene i Kvadraturen melder om hyggelige omsetningstall for desember. Vi håper derved en negativ trend er snudd og at Kvadraturen kan leve sunn og sterk sammen med Norges største kjøpesenter i Sørlandsparken.